دکتر شهین عبدالهی فخیم ، متخصص و جراح گوش ، حلق ، بینی و سرو گردن

دکتر شهین عبدالهی فخیم